Rola powszechnych platform elektronicznych – projekt ePUAP

Platformy usług elektronicznych odgrywają szczególną rolę w procesie “otwierania” systemów informatycznych na potrzeby społeczeństwa informacyjnego. Stanowią one podstawę rozwiązań pozwalających na interaktywną realizację zadań publicznych i komercyjnych drogą elektroniczną . Szczególne oczekiwania w tym względzie wiązane są systemami informatycznymi określanymi jako elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, w skrócie e-PUAP. Stanowi on realizację wizji rozwoju świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną. Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 zawiera dwa etapy tworzenia platformy: e-PUAP i e-PUAP2. Pierwszy etap budowy e-PUAP dofinansowany jest ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Wspieranie Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 1.5 (e-PUAP-WKP), ma być zrealizowany do 2008 r.  Natomiast e-PUAP2 ma zostać wdrożony w latach 2008-2013 i ma rozszerzyć funkcjonalność powstałej już platformy.

System e-PUAP ma objąć kilka głównych obszarów funkcjonalnych. Po pierwsze, ma zawierać portal informacyjny poświęcony dostępnym usługom publicznym, w tym świadczonym drogą elektroniczną. Po drugie, ma dostarczyć platformę usług wspólnych wspierających świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną. Platforma ta ma m.in. wspomagać dwukierunkową komunikację pomiędzy obywatelami i przedsiębiorcami a administracją publiczną, dostarczać pewne rozwiązania związane z bezpieczeństwem, a zwłaszcza uwierzytelnieniem, oraz zawierać broker dostępu do rejestrów publicznych. Ostatnim elementem przewidzianym w systemie e-PUAP jest środowisko wspierające prace nad standardami interoperacyjności, konsultowanie propozycji, opracowywanie modeli danych (w standardzie XML) oraz publikację standardów interoperacyjności.

Rezultatem projektu e-PUAP będzie uruchomienie infrastruktury pozwalającej na udostępnianie usług dla przedsiębiorstw i obywateli. Uruchomiona platforma będzie umożliwiała w przyszłości definiowanie kolejnych procesów obsługi obywatela i przedsiębiorstw, tworzenie kanałów dostępu do poszczególnych systemów administracji publicznej, rozszerzenie zestawu usług podstawowych o np. obsługę mikropłatności elektronicznych oraz wzbogacenie portalu o nowe kanały dostępu (WAP, SMS, itp.), a także mechanizmy agregujące grupy użytkowników (kampanie marketingowe, agregacja treści, fora dyskusyjne) .

Jak już wcześniej zostało wspomniane, e-PUAP oferuje zestaw elementarnych usług, które umożliwiają instytucjom publicznym budowanie i udostępnianie usług kanałami elektronicznymi. Kluczowe z tych elementarnych komponentów obejmują m.in. usługi bezpieczeństwa, komunikacyjne, front-end i  koordynacyjne. W  śród usług bezpieczeństwa szczególne znaczenie mają elementy takie jak infrastruktura katalogu użytkowników, zasobów i przywilejów wraz z mechanizmami rozproszonego zarządzania, mechanizmy identyfikacji i uwierzytelnienia użytkowników a także serwisy autoryzacji i serwisy realizujące elementarne operacje niezbędne w związku z wykorzystaniem podpisu cyfrowego (bezpiecznego podpisu elektronicznego jak również innego rodzaju sygnatur cyfrowych sporządzanych z wykorzystaniem asymetrycznej kryptografii). Usługi komunikacyjne mają służyć przekazywaniu informacji w postaci elektronicznej pomiędzy użytkownikami platformy w relacjach „obywatel/przedsiębiorca – instytucja publiczna” oraz „instytucja publiczna  – instytucja publiczna”. Usługi front-end zaś oferują podmiotom możliwość gromadzenia i zarządzania zasobami dokumentów dotyczących bieżących spraw oraz wykonywania operacji na dokumentach elektronicznych.
Terminowe wdrożenie rozwiązań e-PUAP ma kluczowe znaczenie dla samorządów terytorialnych, ze względu na ryzyko stworzenia wielu różnorodnych i niespójnych platform i usług w województwach i metropoliach. Platforma krajowa powinna być minimalistyczna pod względem ilości usług, ale maksymalistyczna pod kątem ich znaczenia dla codziennego funkcjonowania państwa i jego mieszkańców, niezależnie od przyjętej przez nich roli .

E-PUAP na poziomie regionalnym będzie dostosowany do projektów realizowanych przez samorządy. Udostępnione zostaną mechanizmy integrujące jednostki samorządu terytorialnego na platformie e-PUAP2 m.in. poprzez udostępnienie usług koordynacyjnych oraz wspierających tworzenie ram interoperacyjności zgodnie z katalogiem usług dostarczonych w ramach drugiej fazy projektu .

W sieci:

http://www.e-puap.mswia.gov.pl – strona projektu ePUAP

http://epuap.gov.pl – portal ePUAP

Reklama:

Przepisy kulinarne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>