Rozwój idei społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej

Aktywne działanie Unii Europejskiej na rzecz tworzeni społeczeństwa informacyjnego rozpoczęło się na początku lat dziewięćdziesiątych. Dokumentem, w którym po raz pierwszy pojawiła się wizja europejskiego modelu społeczeństwa informacyjnego była przedstawiona w 1993 r. przez Komisję Europejską biała księga zatytułowana White paper on Growth, Competitiveness, Employment. The Chalange and way foreword into 21-st century . Problematyka białej księgi koncentrowała się przede wszystkim na kwestiach ekonomicznych i konieczności liberalizacji gospodarki europejskiej, w tym sektorów informacyjnych. Kolejnym dokumentem był raport specjalnej komisji, na czele której stanął komisarz Martin Bangemann. Opublikowany w 1994 r. dokument: Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europejskiej zwany, od nazwiska wyżej wspomnianego komisarza, Raportem Bangemanna był ważnym krokiem w drodze do budowy europejskiego społeczeństwa informacyjnego. Zwracał on uwagę na lukę rozwojową, jaka utworzyła się między krajami Unii Europejskiej oraz USA i Japonią. Oprócz zaleceń w dziedzinie standaryzacji Raport Bangemanna opowiedział się po stronie rynkowego i komercyjnego modelu rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wyznaczał jednocześnie perspektywy i kierunki działań w jakich powinna pójść Europa.

Rozpoczęta w 1994 r. debata na temat wykorzystania i adaptacji w codziennym życiu narzędzi i technik informatycznych oraz celem aktywizacji i rozwoju społeczeństw Europy zaowocowała ogłoszeniem 8 grudnia 1999 r. programu e-Europe ? społeczeństwo informacyjne dla wszystkich. Zawiera on konkretne programy i rozwiązania mające na celu przyśpieszenie transformacji krajów Unii Europejskiej do społeczeństwa informacyjnego oraz przybliżone daty ich wdrożenia. Wytyczono w nim 10 obszarów tematycznych stanowiących punkt wyjściowy do prac nad kreacją europejskiego modelu społeczeństwa informacyjnego, na które powinien być położony szczególny nacisk.

Kraje członkowskie Unii Europejskiej dostrzegając zachodzące zmiany we współczesnej gospodarce oraz odczuwając skutki globalnej konkurencji, zaczęły coraz bardziej dążyć do realizacji rozwiązań przedstawionych w programie e-Europe . Wyrazem tych dążeń jest przyjęta w 2000 r. Strategia Lizbońska. W swoich założeniach, realizacja tej strategii miała doprowadzić do gwałtownych przemian gospodarczych, dzięki którym Unia Europejska miała stać się w roku 2010 ?najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarką na świecie, zdolną do trwałego rozwoju, tworzącą większą liczbę lepszych miejsc pracy oraz charakteryzującą się większą spójnością społeczną?. Realizacji tych celów miało służyć m.in. wdrożenie nowej, skierowanej do wszystkich metody koordynacji połączonej ze zdecydowanie silniejszym nadzorem ze strony Rady Europejskiej, tak by zapewnić bardziej spójne i efektywne monitorowanie poczynionych postępów. Priorytety dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego zawarte w Strategii Lizbońskiej zostały następnie rozwinięte w dokumentach Komisji Europejskiej pt. e-Europe 2002: An Information Society for all. An Action Plan oraz e-Europe 2005: An Information Society for All. An Action Plan

Dokument e-Europe 2005 wprowadził ważne reguły, które powinny być włączone w cały proces dochodzenia do wytyczonych założeń. Jedną z nich jest dzielenie się wiedzą podczas realizacji projektów, tzw. dobra praktyka. Przewidziano również wiele akcji w ramach poszczególnych obszarów: Technologia szerokopasmowa, Bezpieczeństwo, e-Rząd, e-Zdrowie, e-Nauka, e-Biznes. Działania podejmowane w ramach e-Europe 2005 miały pozwolić do końca 2005 r. na osiągnięcie następujących celów:
- rozwinięcie usług elektronicznych (w tym eGovernment, nauczanie na odległość oraz usługi elektroniczne związane z ochroną zdrowia),
- stworzenie dynamicznego środowiska dla gospodarki elektronicznej,
powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu (ang. broadband),
- zbudowanie systemu bezpieczeństwa dla infrastruktury informacyjnej.

W lutym 2005 r. Komisarz ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Viviane Reding ogłosiła nowy Plan Działań i2010, który jest kontynuacją inicjatywy eEurope (Inicjatywa została przyjęta przez Komisję Europejską 1 czerwca 2005). Głównym celem, o którym mówi się w dokumencie jest transformacja krajów Unii Europejskiej w silne i konkurencyjne społeczeństwa oparte na wiedzy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>