Tag Archives: E-administracja

E-administracja jako element społeczeństwa informacyjnego

Published by:

Dynamiczny rozwój nowych technologii na niespotykaną dotąd skalę, wzrost znaczenia Internetu i telekomunikacji w codziennym życiu sprawiają, że na naszych oczach rodzi się nowa rzeczywistość. To, co jeszcze dekadę temu było deklaracją lub prognozą dziś staje się elementem życia każdego z nas. Idea społeczeństwa informacyjnego stała się jedną z form konceptualizacji rzeczywistości , powstałą w odpowiedzi na konsekwencje doświadczanej przez nas rewolucji komunikacyjnej.

Continue reading

Rola powszechnych platform elektronicznych – projekt ePUAP

Published by:

Platformy usług elektronicznych odgrywają szczególną rolę w procesie “otwierania” systemów informatycznych na potrzeby społeczeństwa informacyjnego. Stanowią one podstawę rozwiązań pozwalających na interaktywną realizację zadań publicznych i komercyjnych drogą elektroniczną . Szczególne oczekiwania w tym względzie wiązane są systemami informatycznymi określanymi jako elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, w skrócie e-PUAP. Stanowi on realizację wizji rozwoju świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną. Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 zawiera dwa etapy tworzenia platformy: e-PUAP i e-PUAP2. Pierwszy etap budowy e-PUAP dofinansowany jest ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Wspieranie Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 1.5 (e-PUAP-WKP), ma być zrealizowany do 2008 r.  Natomiast e-PUAP2 ma zostać wdrożony w latach 2008-2013 i ma rozszerzyć funkcjonalność powstałej już platformy.

Continue reading

Rozwój idei społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej

Published by:

Aktywne działanie Unii Europejskiej na rzecz tworzeni społeczeństwa informacyjnego rozpoczęło się na początku lat dziewięćdziesiątych. Dokumentem, w którym po raz pierwszy pojawiła się wizja europejskiego modelu społeczeństwa informacyjnego była przedstawiona w 1993 r. przez Komisję Europejską biała księga zatytułowana White paper on Growth, Competitiveness, Employment. The Chalange and way foreword into 21-st century . Problematyka białej księgi koncentrowała się przede wszystkim na kwestiach ekonomicznych i konieczności liberalizacji gospodarki europejskiej, w tym sektorów informacyjnych. Kolejnym dokumentem był raport specjalnej komisji, na czele której stanął komisarz Martin Bangemann. Opublikowany w 1994 r. dokument: Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europejskiej zwany, od nazwiska wyżej wspomnianego komisarza, Raportem Bangemanna był ważnym krokiem w drodze do budowy europejskiego społeczeństwa informacyjnego. Zwracał on uwagę na lukę rozwojową, jaka utworzyła się między krajami Unii Europejskiej oraz USA i Japonią. Oprócz zaleceń w dziedzinie standaryzacji Raport Bangemanna opowiedział się po stronie rynkowego i komercyjnego modelu rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wyznaczał jednocześnie perspektywy i kierunki działań w jakich powinna pójść Europa.

Continue reading

E-administracja jako narzędzie formowania społeczeństwa informacyjnego

Published by:

Dynamiczny rozwój nowych technologii determinuje w naturalny sposób różnego rodzaju zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa. Cechą charakterystyczną tych zmian jest to, że w każdej przynoszącej dodatni efekt działalności człowieka, technologia i strategia realizacji są dobierane z uwagi na ich efektywność. Rewolucja informacyjna ostatnich lat uczyniła komputer uniwersalnym narzędziem optymalizującym funkcjonowanie różnych dziedzin życia. Jedną z tych dziedzin jest z pewnością administracja publiczna. Masowe zastosowanie technologii informatycznych pozwoli jak nigdy dotąd na usprawnienie działań organów administracji w tym samorządu terytorialnego, pozwoli na stworzenie przejrzystych i przyjaznych struktur, a w konsekwencji realizację głównego zadania jakim jest służenie obywatelowi. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście budowy społeczeństwa informacyjnego, które powoli staje się niepodważalnym faktem społecznym.

Continue reading